Historik

SKEFO – Så började det

Från SKEFO:s rapport nr 1 1987

SKEFO, Skelleftebygdens lokalhistoriska förening

Inbjudan att bli medlem i föreningen
År 1985 tog Demografiska databasen vid Umeå universitet initiativ till bildande av en arbetsgrupp för samordning av och information om forskningsinsatser i Skelleftebygden. Initiativet var bla föranlett av att Databasen bedriver verksamhet vid Excerperingscentralen i Jörn. Stomme i arbetsgruppen utgjordes av företrädare för Demografiska databasen och vissa institutioner vid Umeå universitet, folkrörelsearkivet i Västerbotten samt institutioner och föreningar i Skelleftebygden.

Vid årsmöte den 26 mars 1987 ombildades arbetsgruppen till en ideell förening, stadgar antogs och styrelse valdes. Ordförande i styrelsen är Zolo Östlund, sekreterare är John Olofsson och kassör Pär Andersson.

Målsättningen för föreningens verksamhet anges i stadgarna § 1: “SKEFO har till målsättning att befrämja, samordna och informera om forskning avseende Skelleftebygden. SKEFO skall därvidlag aktivt samverka med andra organisationer, institutioner och enskilda som bedriver sådan forskning.” I § 2 anges att som medlem antages
enskilda, organisationer och institutioner som är beredda att stödja föreningen och verka för dess målsättning.


Verksamheten
Just nu står samordnings- och informationsuppgifterna i förgrunden. Meningen är att under en följd av år hålla ett antal forskarkonferenser i olika centralorter i Skelleftebygden. Dessa konferenser avses vara öppna för allmänheten. En sådan konferens hölls under två dagar hösten 1986 på stiftsgården i Skellefteå, en andra är planerad hösten 1987 i Byske. Avsikten är att fortsätta i Jörn, Burträsk, etc och på varje ort belysa viktiga händelser i just den bygdens näringsliv och kultur. Styrelsen, som leder verksamheten, är medveten om att förväntningarna på föreningens insatser är större än vad de ekonomiska resurserna tillåter. SKEFO har erhållit föreningsbidrag från Skellefteå kulturnämnd för 1987 och har sökt liknande bidrag för 1988, men ytterligare resursförstärkning är önskvärd. Ett aktivt stöd från föreningens medlemmar är betydelsefullt i detta sammanhang. Hjälp oss att sprida kunskap om SKEFO och dess verksamhet!

Medlemskap. Bli medlem i SKEFO! Du är välkommen. Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 25 kronor per år för enskilda och 100 kronor per år för organisationer och institutioner.

För SKEFO
Zolo Östlund, ordf   John Olofsson, sekr   Pär Andersson, kassör


STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖR SKELLEFTEFORSKNING – SKEFO

antagna första gången 1987, andra gången 1992-04-10 och 1993-04-02, förändrat enligt beslut 1997-04-11 och 1997-10-04. Ny ändring beslutad vid årsmötena 2009-02-24 och 2010-03-09.( §§ 1, 2 och 7) (Markerat med röd färg)

Föreningens namn
Föreningens namn är Skelleftebygdens lokalhistoriska förening – SKEFO.

§ 2 Syfte
SKEFO har som syfte att på allehanda sätt befrämja och utveckla det lokalhistoriska intresset i Skelleftebygden på ett sådant sätt att detta kan leva vidare hos kommande generationer.
.

§ 3 Medlemmar
Som medlemmar antages enskilda, organisationer och institutioner som är beredda att stödja föreningen och verka för dess målsättning. Beslut om medlemsavgifter tas i årsmöte eller annat föreningsmöte.

§ 4 Arbetssätt
Föreningens verksamhet leds av en styrelse (§ 5), som inom sig äger utse v. ordförande, sekreterare och kassör samt övriga eventuella funktionärer.

§ 5 Styrelse
Styrelsen består av högst 11 ledamöter och 5 suppleanter, valda av årsmötet bland föreningens medlemmar för två år. Om val skall ske för mer än halva antalet styrelseposter väljas dock överskjutande antal för ett år. Sex av dem skall representera kulturella eller vetenskapliga organisationer och institutioner.

§ 6 Årsmöte
Årsmöte hålls senast under maj månad. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.
Följande ärenden förekommer:
l Fråga om kallelse utgått i behörig ordning.
2 Val av ordförande för mötet.
3 Val av sekreterare.
4 Val av person som jämte ordföranden justerar protokollet.
5 Verksamhets- och revisionsberättelse behandlas.
6 Fråga om ansvarsfrihet.
7 Val av ordförande.
8 Val av styrelse.
9 Val av två revisorer jämte suppleant/-er.
10 Medlemsavgifter (ev.), ekonomi.
11 Ev. motioner. Senast 1 månad före årsmötet.

§ 7 Räkenskaper och revision
Räkenskaperna följer kalenderår. Räkenskaper, protokoll och verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före februari månads utgång. (*

§ 8 Stadgeändring
För stadgeändring krävs samstämmiga beslut av två föreningsmöten, varav ett är årsmöte.

§ 9 Upplösning
För upplösning av Föreningen för Skellefteforskning krävs samstämmiga beslut med tre fjärdedelars majoritet vid två föreningsmöten, varav ett är årsmöte. Beslut om var eventuella tillgångar tillfaller sker i samband med upplösningen.

Att stagar antagits 2009-02-25 intyga:

……………………………..
Justerare föreningsmöte
  ……………………………..
Justerare föreningsmöte

(* Struket ur § 7: Revisorernas berättelse lämnas senast 1 april.

 

 

Kommentera