Årsmöte

Protokoll, fört vid SKEFO:s årsmöte den 9 mars 2010 i hörsalen, Nordanå kl 18:30.

Närvarande, ett tjugofemtal personer.

 1. Mötets öppnande. Förklarar SKEFO:s ordförande, Rolf Granstrand årsmötet öppnat.
 2. Val av mötesordförande, sekreterare samt justerare. Till årsmötets ordförande utses Curt Holmbom, till dess sekreterare Lars Jonsson samt till dess justerare Gunilla Wikström och Lars Åhman.
 3. Mötets behöriga utlysande. Förklaras årsmötet behörigen utlyst.
 4. Dagordning. Fastställes upprättat förslag till dagordning /bil/.
 5. Verksamhetsberättelse för år 2009. Godkännes verksamhetsberättelsen, vilken i förväg utsänts till föreningens medlemmar. /bil/
 6. Bokslut för verksamhetsåret. Kommenterar föreningens ordförande kassarapporten. Denne har under året även haft hand om kassan då  någon kassör ej stått att uppbringa efter Urban Skoglunds avflyttning från orten.  Det konstateras att den ingående balansen den 1. januari 2009 utgör 15635 kronor och att den utgående balansen den 1. januari 2010 utgör 25275. Årsmötet beslutar att lägga kassarapporten till handlingarna. /bil/
 7. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet. Föredrar Curt Holmbom revisionsberättelsen varefter årsmötet i enlighet med revisorernas förslag beslutar bevilja kassör och styrelse full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 8. Val av ny styrelse. På förslag av valberedningen utser årsmötet följande till ordinarie ledamöter för två år, nämligen Rolf Granstrand vilken omväljes till föreningens ordförande för ännu ett år, vidare Gunnar Enqvist, Ingabritt Lundmark, Birgit Harlin, Lars Jonsson, samtliga omval. Till styrelseledamot för ett år utses Martha Hellgren och för två år Åke Bäckman, båda nyval. –  Harry Åkesson och Bo Göran Edlund har undanbett återval. Till ersättare för två år utses Gertrud Hellgren och Åke Lundgren samt till ersättare för ett år Lisa Wiklund.
  Följande ordinarie ledamöter kvarstår ännu ett år, Marianne Andersson, Elisabeth Engberg Gunilla Wikström, Ulf Lundström och Per Ola Eriksson samt Tage Lundgren.
 9. Val av revisorer. Till ordinarie revisorer för ett år utses Curt Holmbom och Birger Eriksson /omval/ samt till revisorssuppleant för ett år Gösta Renfors. /omval/
 10. Val av valberedning. Till valberedning utses Stefan Löfstedt och i Martha Hellgrens ställe, Lars Åhman, sammankallande.
 11. Ang medlemsavgift. Beslutar årsmötet att medlemsavgiften skall vara, oförändrat 150 kronor för enskild person, 30 kronor för familjemedlem och 200 kronor för institution.
 12. Förslag till stadgeändring beslutat vid 2009 års årsmöte. Bekräftar årsmötet det beslut till stadgeändring som tagits vid årsmötet 2009. Detta innebär att följande ändringar nu träder i kraft:

    §1.   Lokalhistoriska dagar, förslagsvis Medle i Mikaelihelgen.
    §2.   SKEFO har som syfte att på allehanda sätt befrämja och utveckla det lokalhistoriska intresset i skelleftebygden
  på ett sådant sätt att detta kan leva vidare hos kommande generationer.

    §7.   strykes: ”Revisorerna berättelse lämnas senast den 1 april.
 13. Förslag till verksamhetsplan för år 2010. Kommenterar Rolf Granstrand, biträdd av IngaBritt Lundmark /punkt 8/, föreliggande förslag till verksamhetsplan för år 2010. Årsmötet beslutar därefter att anta det upprättade förslaget:  1.   Lokalhistoriska dagar, förslagsvis Medle i Mikaelihelgen.
    2.   Utökad satsning på den lokalhistoriska portalen och hemsidan. 
    3.   Utgivning av minst två nummer av ”Skelleftebygden”.
    4.   Genomföra minst tre medlemsarrangemang utöver årsmötet.
    5.   Fortsatt samarbete med övriga kulturhistoriska föreningar, fr.a  ang föreningslokalen, portalen, sommaraktiviteter
          på Nordanå, bussresan (detta år till pitebygden) samt Westerlunddagen.
    6.   Verka för goda arbetsmöjligheter för Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet, Demografiska databasen och
  Bure arkiv.

    7.   Samarbete med Lokalhistoriska institutet, bl a vad gäller bokutgivning och lokalhistoriska kurser på SKERIA.
    8.   Verka för lokalhistorisk verksamhet i kommunens skolor; nu särskilt hembygdsundervisningen  på lågstadiet.
    9.    Verka för bondskans bevarande och utveckling.
  10.   Verka för tidskriften ”Västerbotten”, dess innehåll och spridning.
  11.   Vad gäller den mångåriga satsningen på Skelleftebygdens guldålder under frihetstiden, nu särskilt lyfta segelsjöfarten och
  allt därikring.

  12.   Ta initiativ till en studie- och folkbildningssatsning kring senmedeltiden i Skelleftebygden, bl a genom att lyfta fram Bure kloster.
  13.   Fullfölja uppmärksammandet av Gabriel Marklin.
 14. Övriga frågor: Avtackning. Avtackar Rolf Granstrand avgående styrelseledamoten Harry Åkesson som under tjugo år tillhört SKEFO:s styrelse bl a som ordförande, kassör, redaktör för Skelleftebygden och ansvarig för hemsidan. Som ett synligt bevis för föreningens stora tacksamhet överlämnas blommor och en bok. Avtackningen gäller även Bo Göran Edlund som av hälsoskäl ej kan vara närvarande men som vid senare tillfälle skall erhålla en avskedsgåva.
 15. Mötets avslutande. Då ej några fler övriga frågor föreligger, förklarar ordföranden, årsmötet avslutat och inbjuder till kaffepaus i caféet, där Birgit Harlin dukat fram kaffe och gott hembakat bröd.
 16. Föredrag. Efter kaffepausen sker återsamling i hörsalen där före detta redaktionschefen på Norran, Bengt Enqvist håller ett intresseväckande föredrag om Norrans pionjärtid. Föredraget hålls med anknytning till den bok som Bengt Enqvist skrivit inför tidningens 100-årsjubileum.

 

Skellefteå, 2010-03-09                              justeras                                justeras

Lars  Jonsson                                          Gunilla Wikström                   Lars Åhman

sekreterare

 

Kommentera